შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 1 ნოემბრიდან ვიდეოჯარიმების აღსრულების აღსრულების ახალი წესი შედის ძალაში.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 1 ნოემბრიდან ვიდეოჯარიმების აღსრულების აღსრულების ახალი წესი შედის ძალაში.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 1 ნოემბრიდან ვიდეოჯარიმების აღსრულების აღსრულების ახალი წესი შედის ძალაში. ამ წესის მიხედვით, ვიდეოანალიტიკური პროგრამა სხვადასხვა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ავტომატურ რეჟიმში დააფიქსირებს და მძღოლს შემდეგ ფაქტებზე დააჯარიმებს:

• შუქნიშნის წითელ ფერზე გავლა;
• ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა;
• სიჩქარის გადაჭარბება;
• მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება;
• მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში მოძრაობა.

დაჯარიმების შესახებ ინფორმაციას მძღოლი მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით ან აპლიკაციის საშუალებით მიიღებს.

• საგზაო უსაფრთხოების სფეროში ჩადენილ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით ვიდეოჯარიმის შესახებ ინფორმაციის მოკლე ტექსტური შეტყობინების (sms) საშუალებით მიღების შემდეგ, ჯარიმის ათი კალენდარული დღის განმავლობაში გადახდის შემთხვევაში, პირი სარგებლობს 20%-იანი შეღავათით;

• თუ პირი მოკლე ტექსტური შეტყობინების მიღებიდან 10 დღის ვადაში ვიდეოჯარიმას არ გადაიხდის, საჯარიმო ქვითარი, რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, მას ფოსტის მეშვეობით გაეგზავნება;

• ვიდეოჯარიმის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ჩაუბარებლობის შემთხვევაში, 30-დან 60 დღის ვადაში, პირს ვიდეოჯარიმა განმეორებით ეგზავნება;

• საჯარიმო ქვითრის ფოსტის მეშვეობით ორჯერ ჩაუბარებლობის შემთხვევაში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნებას ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.police.ge;

• საჯარიმო ქვითარი გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს შესაბამისი პირისთვის ჩაბარებულად მიიჩნევა;
• ვიდეო ან ფოტოფირზე დაფიქსირებული სამართალდარღვევისთვის განსაზღვრული ჯარიმა მოქალაქემ უნდა გადაიხადოს საჯარიმო ქვითრის ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში. გადაუხდელობის შემთხვევაში, მას დაერიცხება საურავი, რომლის გადაუხდელობის შემთხვევაში – ამოქმედდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი იძულებითი აღსრულების წესი;

• ვიდეოფირსა და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით ხანდაზმულობის ექვსთვიანი ვადა იზრდება 1 წლამდე.

• მოქალაქეს შესაძლებლობა ეძლევა, მომსახურება მიიღოს ბანკების, სწრაფი გადახდის აპარატების და მომსახურების სააგენტოს აპლიკაციის საშუალებით;

ფოტო ან ვიდეოჯარიმაზე ქულათა კლების სისტემა არ ვრცელდება.

კატეგორიები: საზოგადოება

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები