დაგროვებითი საპენსიო სქემის ადმინისტრირებისა და მართვის მიზნით, საქართველოში საპენსიო სააგენტო შეიქმნება.

დაგროვებითი საპენსიო სქემის ადმინისტრირებისა და მართვის მიზნით, საქართველოში საპენსიო სააგენტო შეიქმნება.

დაგროვებითი საპენსიო სქემის ადმინისტრირებისა და მართვის მიზნით, საქართველოში საპენსიო სააგენტო შეიქმნება.
შესაბამისი ცვლილებები – „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ კანონში შედის, რომლის ავტორი მთავრობაა.
ცვლილებების მიხედვით, სისტემის ადმინისტრირების ერთ-ერთი საშუალება შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა იქნება, რისი გამოყენებითაც საპენსიო სააგენტო მონაწილეთა საპენსიო სქემაში გაწევრიანების ტექნიკურ მხარდაჭერას მოახდენს, საპენსიო შენატანების ადმინისტრირებას განახორციელებს და თითოეული მონაწილისთვის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშს შექმნის.
რაც შეეხება სააგენტოს ფორმირებასა და სტრუქტურას, ცვლილებებით, საპენსიო სააგენტო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იქნება. მისი უმაღლესი მართვის ორგანო სამეთვალყურეო საბჭო იქნება.
პროექტით, სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში წარმოდგენილი იქნებიან – საქართველოს მთავრობის სამი წევრი და საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარე. სააგენტოს დირექტორს სამეთვალყურეო საბჭო კონკურსის წესით დანიშნავს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება სააგენტოს ადმინისტრაციული საქმიანობის განხორციელებაზე, ბიუჯეტის დაგეგმვასა და მესამე მხარეებთან ურთიერთობაზე, რასაც იგი სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმებით განახორციელებს.
ზემოთ აღნიშნულის გარდა, ცვლილებებით, საპენსიო აქტივების კეთილსაიმედო ინვესტირების მიზნით, სააგენტოში საინვესტიციო საბჭო შეიქმნება, რომელიც საინვესტიციო პოლიტიკას თავად განსაზღვრავს. აღნიშნული საბჭო ხუთი წევრისგან დაკომპლექტება, წევრობის კანდიდატებს კი, საქართველოს პარლამენტი აირჩევს.
პროექტში ნათქვამია, რომ საინვესტიციო საბჭო პასუხისმგებელია, როგორც საინვესტიციო სამსახურისა და უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის საქმიანობის, ასევე აქტივების მმართველი კომპანიების საქმიანობის მონიტორინგზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს საპენსიო აქტივების მართვის დაცვა.
რაც შეეხება საკანონმდებლო პაკეტით გათვალისწინებულ კიდევ ერთ საკითხს – საპენსიო აქტივების ინვესტირებას, კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ ამ პროცესში ჩართული იქნება სპეციალიზებული დეპოზიტარი, რომელიც საპენსიო აქტივების შენახვას უზრუნველყოფს. კანონპროექტი იმ ძირითად აქტივებსაც განსაზღვრავს, რომლებშიც შეიძლება ინვესტირება განხორციელდეს.
კერძოდ, საპენსიო სააგენტოს მიერ საპენსიო აქტივები შეიძლება ინვესტირებული იყოს შემდეგი კლასის აქტივებში – ფულადი სახსრები, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდი, ადგილობრივი მთავრობის მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები, საწარმოთა ფასიანი ქაღალდები (რომლებიც განთავსებულია საფონდო ბირჟაზე საჯარო შეთავაზების გზით), საინვესტიციო ფონდები, ღია საფონდო ინსტრუმენტები ჩამოყალიბებული და რეგულირებული საქართველოში და ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები.
ცვლილებებით, საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ, მონაწილეს შეუძლია, საკუთარ საპენსიო ანგარიშზე არსებული საპენსიო აქტივი მთლიანი თანხის ერთჯერადი ან პროგრამული გადახდის ფორმით მიიღოს. გარდა ამისა, მონაწილეს შეუძლია, მის საპენსიო ანგარიშზე რიცხული აქტივების გადატანა მის მიერ არჩეული სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაფუძნებულ დამატებით კერძო საპენსიო სქემაში მოითხოვოს.
აღსანიშნავია, რომ ცვლილებებით, საპენსიო აქტივების ინვესტირებასთან დაკავშირებულ საქმიანობას საქართველოს ეროვნული ბანკი ზედამხედველობს.
მთავრობამ „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტს გუშინ წარუდგინა. მთავრობის განცხადებით, დაგროვებითი საპენსიო სისტემა მოქალაქეს შესაძლებლობას მისცემს, დანაზოგი შექმნას, რომელიც წლების განმავლობაში დასაქმებულის მიერ გამომუშავებული ხელფასის პირდაპირ პროპორციული იქნება და მას საშულებას მისცემს, ჩანაცვლების კოეფიციენტი უფრო მაღალი მიიღოს.

წყარო:kvira.ge

კატეგორიები: საზოგადოება

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები